SMY HI-TOP

ชื่อสินค้า : ข้อต่อลม 3 ทางกลม SMํY  HI-TOP

สี : น้ำเงิน / แดง / เขียว 

ลักษณะงานที่ใช้ : ใช้แยกทิศทางลมเป็น 3 ทาง เพื่อให้สามารถใช้งานเครื่องมือลม อุปกรณ์ลมต่างๆ ได้มากขึ้น

Visitors: 20,074